Voorstel tot reglementswijzigingen SOS competitie en Reglement Commissie van Beroep

In de najaarsvergadering is aangekondigd dat er een aantal reglementswijzigingen zouden worden voorbereid voor de SOS competitie en voor de Commissie van Beroep. Op één van deze  wijzigingen is in de najaarsvergadering al een voorschot genomen omdat de twee reglementen elkaar tegenspraken. Alle wijzigingen die nu worden voorgesteld zijn samengevat in een document dat in de voorjaarsvergaderingen van SGS, OSBO en SBO zal worden behandeld.

Wijzigingen worden pas van kracht als alle drie de bonden deze goedkeuren.
De wijzigingen hebben o.a. betrekking op:

  • Gebruikte afkortingen en terminologie
  • Samenstelling van de Commissie van beroep, alsmede bezwaarprocedure en cautie-terugstorting
  • Herformulering Kampioensbepaling, wijziging snelschaakspeeltempo bij beslissingswedstrijd
  • Wijzigingen in regelingen m.b.t. invallers en vaste spelers.
  • Telefoonrichtlijn overnemen van de KNSB.
  • Wijze van wijziging van het reglement
  • Geen dispensatie meer nodig voor aanvangstijdstippen 19:30 of 20:00 (maar wel registreren)

Het document met de uitwerking van alle voorgestelde wijzigingen vindt u op de reglementenpagina.